Dane kontaktowe

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie,
ul. Franciszkańska 5, 28-136 Nowy Korczyn
Tel. 41-377-10-30

Numer konta parafialnego:
Bank Spółdzielczy w Kielcach
O/ w Nowym Korczynie.
NRB: 22 8493 0004 0130 0240 0550 0001

Formularz kontaktowy

Poprzez kon­takt e-mail nie jest moż­li­we zała­twie­nie spraw kan­ce­la­ryj­ny­ch, w tym rezer­wo­wa­nie ter­mi­nów ślu­bu czy chrztu. Wszel­ki­ch infor­ma­cji na te tema­ty nale­ży zasię­gać oso­bi­ście w kan­ce­la­rii para­fial­nej.