Słowo Biskupa Kieleckiego

I. Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry! Smutek i przygnębienie, jakie pojawiły się w wielu miejscach na świecie wywołane epidemią koronawirus dosięgają i naszych życiowych sytuacji w Polsce. Taka sytuacja budzi nasze słuszne obawy. Jednak wiara i płynąca z niej nadzieja nakazuje nam ufać Bogu, który jest miłością (por. 1 J 4,16). On głosem swojego Bożego Syna Jezusa Chrystusa daje nam odpowiedź na nasze pytanie: „Panie, do kogóż pójdziemy?” (J 6,68). I słyszymy pełne troski wołanie Boskiego Odkupiciela: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30).
II. Jezus Chrystus pokrzepia nas swoim Słowem Dobrej Nowiny, łaską sakramentów świętych, a szczególnie Eucharystii. Stawia też wokół nas ewangelicznie dobrych ludzi i kompetentnych pracowników służb medycznych i sanitarnych, którzy udzielają stosownych rad i zaleceń.
Ufając, że „Bóg jest większy” (1 J 3,20) modlimy się gorąco i nie zamykamy naszych kościołów i kaplic. W tej sytuacji mamy prawo być wrażliwi i roztropnie ostrożni, dlatego, jeśli jest takim wasze życzenie, przyjmujcie Komunię św. na rękę w sposób tego najgodniejszy. Niech nikt – wbrew swojej wrażliwości – nie czuje się zraniony w swoim sumieniu z racji nieuczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, zwłaszcza osoby starsze. Niech jednak modlitwa wypełni ten czas w naszych domach, zwłaszcza Różaniec św. i koronka do Bożego Miłosierdzia. Za wzorem dobrego Samarytanina i świętych, tak jak św. Szymon z Lipnicy i św. Alojzy Gonzaga, nie ograniczajmy posługi wobec chorych, posług pogrzebowych i tych wynikających z racji duszpasterskich. Naszym nabożeństwom wielkopostnym – Drodze Krzyżowej i Gorzkim Żalom – nadajmy charakter przebłagalny, a po każdej Mszy św. śpiewajmy suplikacje.
III. W takiej sytuacji nie bez znaczenia są wszystkie komunikaty władz państwowych, służb medycznych oraz głos Konferencji Episkopatu Polski.
Pełni ufności w Bożą dobroć i miłosierdzie swoimi uczyńmy słowa: „Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego sługi i błaganie Twego ludu (…) ilekroć będą wołać do Ciebie” (1 Krl 8,52).
Niech Matka Boża Łaskawa Kielecka wstawia się za nami u Boga.
Moi drodzy! Miejcie pewność, że zawsze macie swoje miejsce w mojej modlitwie i pasterskiej trosce mojego serca.

Z darem błogosławieństwa i modlitwy

Wasz Biskup

† Jan Piotrowski

 

 

DEKRET

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.
Jednocześnie wprowadzam jako obowiązujące na terenie Diecezji Kieleckiej Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII

 

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.


KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ

W związku z zagrożeniem powodowanym przez epidemię koronawirusa oraz podjętymi przez władze państwowe decyzjami, od dnia 13 marca br. przez najbliższe dwa tygodnie w Diecezji Kieleckiej będą obowiązywały następujące zasady postępowania:

1. Zawiesza się:

– przygotowanie i celebracje sakramentu bierzmowania;
– wielkopostne rekolekcje szkolne i osobne spotkania dla dzieci i młodzieży;
– uroczystości i wydarzenia o zasięgu ponadparafialnym i mające miejsce poza budynkiem kościoła, jak plenerowe drogi krzyżowe, pielgrzymki, itp.

2. Zaleca się:

– przekazywanie znaku pokoju przez ukłon;
– powstrzymanie się od ucałowania krzyży i relikwii;
– zachowanie szczególnej ostrożności we wszelkich kontaktach duszpasterskich.

3. W zależności od decyzji Konferencji Episkopatu Polski i władz świeckich niniejszy komunikat będzie uzupełniany.

Ks. Mirosław Cisowski
Dyrektor Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej

 

Komunikat Kieleckiej Kurii

 

Czcigodni Księża, w czasie zagrożenia epidemicznego prosimy o stosowanie się do zarządzeń władz państwowych i KEP co do liczby uczestników zgromadzeń nieprzekraczającej 50 osób. Pogrzeby mogą być odprawiane jak zwykle, oczywiście przy ograniczonej liczbie uczestników, np. do członków bliskiej rodziny. Zaleca się odwołanie rekolekcji i spowiedzi wielkopostnych oraz wszelkiego rodzaju spotkań duszpasterskich. Gdzie jest to możliwe, niech kościoły zostaną otwarte dla wiernych, aby mogli przychodzić na modlitwę. Możemy też wystawić do adoracji w ciszy Najświętszy Sakrament i służyć posługą w konfesjonale. Prosimy, aby w gablotach, na drzwiach kościołów i plebanii wywiesić informację o powyższych ograniczeniach oraz umieścić ją na stronach internetowych parafii.

Szczęść Boże ks. Mirosław Cisowski

 

Modlitwa w czasie pandemii

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.

Wielbimy Cię Boże w Trójcy Świętej Jedyny.
W Twoich rękach są nasze losy
i wierzymy, że w Twoich rękach jesteśmy bezpieczni.
W Twoje więc ręce składamy życie nasze, naszych najbliższych
i ludzi na całym świecie.
Czynimy to nie tylko na skutek doświadczanej bezradności
wobec szerzącej się epidemii koronawirusa,
ale z wiarą i nadzieją,
że Ty możesz zatrzymać tę śmiercionośną pandemię.
Bo Ty wszystko możesz.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie.

Dziękujemy Ci, za to, że nas stworzyłeś w pięknym świecie.
Ty. Boże, widzisz, że doświadczmy w nim także wielu zagrożeń,
a wśród nich rozszerzającą się dziś pandemię koronawirusa.
Wołamy więc do Ciebie, jak bezradny Piotr, pośród burzy na morzu:
„Panie, ratuj nas, bo giniemy”.

Jak zatrzymałeś burzę na morzu
i przywróciłeś pokój serca Piotrowi i innym Apostołom,
tak wierzymy, że możesz zatrzymać niszczącą nas pandemię
i obdarzyć nas pokojem.
Uchroń nas od śmierci, do której nie bylibyśmy przygotowani.

Spójrz na wszystkich, którzy z wielkim poświęceniem pomagają chorym.
Umacniaj rządzących w walce o zdrowie narodu,
obdarz ich mądrością i odwagą w podejmowaniu koniecznych decyzji.
Służbę zdrowia, wolontariuszy, kapłanów i inne służby,
chroń przed zarażeniem i umacniaj ich siły do niesienia pomocy dotkniętych chorobą.
Chorym daj zdrowie i cierpliwość w procesie leczenia.
Zdrowych natchnij mądrością i odpowiedzialnością w zachowywaniu wszystkiego,
co służy zahamowaniu rozprzestrzeniania się niebezpiecznego wirusa.
Uchroń nas od paniki, która odbiera trzeźwość myślenia
i podpowiada jedynie egoistyczną troskę o samego siebie.
Zmarłym daj szczęśliwe miejsce w Twoim domu, w niebie,
a ich rodzinom ześlij pocieszenie, którego świat dać nie może.

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prosimy Cię o to za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny,
Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Matko Uproś, Matko ubłagaj, O Matko, Przyczyń się za nami.

Prowadź nas, Maryjo, do swojego Syna i wstawiaj się za nami u Niego,
abyśmy pośród dzisiejszych doświadczeń i towarzyszących nam obaw,
nie stracili Go nigdy z naszego serca i życia,
bo On jest naszą drogą, prawdą i życiem.
Pomóż nam, abyśmy nie zatrzymali się jedynie na tym,
co miłe i radosne, na dobrym zdrowiu,
ale troszczyli się również o nasze zbawienie,
i umieli podejmować krzyż trudnych doświadczeń,
także krzyż obecnej epidemii.
Prosimy Cię, Maryjo, Wspomożenie wiernych i Uzdrowienie chorych,
uchroń nas od pandemii koronawirusa i jej skutków.

Prosimy Cię, Maryjo, Nauczycielko życia, jeszcze o jedno,
wstawiaj się u swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
abyśmy obecną pandemię przyjęli nie tylko jako zagrożenie dla naszego życia,
ale także jako lekcję życia, które może być piękne,
bo na nowo odnaleźliśmy Boga i do Niego się zbliżyliśmy,
doświadczyliśmy Jego miłości
i tą miłością dzieliliśmy się z bliźnimi w potrzebie.
Stolico Mądrości, módl się za nami.

Pod Twoją obronę…

ks. Tomasz Rusiecki